Acumulação de Funções:

 

Acumulação de funções docentes:

 

https://asleisdaregio.blogs.sapo.pt/74820.html